DEKLARACJA KROK PO KROKU:

I. Należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411.
II. Pobrać plik Deklaracja_1a
III. Wypełnić deklarację:
1. wpisać numer w dzienniku np. 13
2. wpisać identyfikator szkoły: 046201-1310E
3. wybrać przedmioty obowiązkowe:

  • język polski (w części ustnej i pisemnej),
  • matematyka (w części pisemnej),
  • język obcy (w części ustnej i pisemnej)
  • jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (w części pisemnej).

4. Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego na podstawie komunikatu CKE.
5. Należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (na dole 2 strony).
6. Należy zaakceptować dane i zapisać plik PDF na pulpicie ze zmienioną nazwą wg wzoru: symbol oddziału wraz z numerem w dzienniku oraz swoje nazwisko i imię, np. A05 Jan Kowalski.
7. Pobrany plik należy przesłać na adres mailowy klasy; w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału wraz z numerem w dzienniku oraz swoje nazwisko i imię, np. A05 Jan Kowalski.
ADRESY e-mail dla uczniów wysyłających deklaracje 2020/2021 zostaną podane przez e-dziennik.
8. Należy wydrukować dwie deklaracje (druk dwustronny) i dostarczyć je do wychowawcy (ostateczny termin przesłania i przekazania wersji papierowej to 30.09.2020r. godz. 15.00 – środa).

Wypełnienie deklaracji wstępnej jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego.

UWAGA:

I. Można wybrać co najwyżej pięć przedmiotów dodatkowych (w części pisemnej).
II. Język obcy nowożytny zdawany jako obowiązkowy musi być ten sam w części pisemnej, jak i ustnej.
III. Egzamin z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego odbywa się na poziomie rozszerzonym tylko pisemnie.
IV. Język obcy jako przedmiot dodatkowy może być zdawany na poziomie rozszerzonym tylko w części pisemnej, albo w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i części ustnej bez oznaczenia poziomu.
V. Absolwenci lat ubiegłych nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej.

Praktyczne porady:

I. Przy uzupełnianiu danych osobowych nie używamy funkcji CAPS LOCK.
II. Nazwisko rodowe wpisujemy tylko, jeśli nastąpiła zmiana nazwiska.
III. Miejsce urodzenia wpisujemy bez dodatkowych informacji, np. Świecie (bez „nad Wisłą”), Świecie n. Osą (cała nazwa).
IV. Osoby zamieszkałe poza miastem w rubryce „ulica” wpisują nazwę miejscowości.
V. Płeć: właściwą zaznaczamy krzyżykiem (nie skreślamy niewłaściwej)
VI. Składając deklarację wstępną należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce podpisu deklaracji. Podpis składamy tylko w miejscu „składam deklarację wstępną”.

Co każdy maturzysta wiedzieć powinien - pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Harmonogram egzaminów 2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w 2021 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021